Giám đốc các Ban chức năng

1.   VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY
2.   BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
3.   BAN CHIẾN LƯỢC -  ĐẦU TƯ
4.   BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ
5.   BAN ĐẤU THẦU
6.   BAN KIỂM TRA - PHÁP CHẾ - QUẢN TRỊ RỦI RO
7.   BAN QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
8.   BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
9. BAN KINH TẾ

II. Directors of functional departments:

 • Ông

  Hà Tuấn Linh

  Chánh Văn Phòng Tổng công ty Sông Đà

 • Ông

  Trần Đức Tân

  Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Sông Đà-CTCP

 • Ông

  Phạm Văn Tăng

  Giám đốc Ban Quản lý Kỹ thuật Công nghệ

 • Ông

  Đỗ Đức Mạnh

  Giám đốc Ban Chiến lược - Đầu tư Tổng công ty Sông Đà-CTCP

 • Ông

  Vũ Đức Quang

  Giám đốc Ban Tài chính Kế toán , Kế toán trưởng Tổng công ty

 • Ông

  Thái Sơn

  Giám đốc Ban đấu thầu Tổng công ty Sông Đà-CTCP

 • Ông

  Nguyễn Tuấn Phát

  Giám đốc Ban Kinh tế

 • Ông

  Phạm Đức Trọng

  Giám đốc Ban Pháp chế - Quản trị Rủi ro, Chánh Thanh tra Tổng công ty Sông Đà

 • Ông

  Bùi Đình Đông

  Giám đốc Ban Kiểm soát Nội bộ