Nhà máy thủy điện Ry Ninh 2 - Sản xuất kinh doanh điện