Thứ Tư, ngày  29-03-2017

CHUYÊN TIN

 

BÁO CÁO SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2008- 2013 (Phần 2)
 (Ngày: 28/01/2011)
Sáng 21 tháng 1 năm 2011, tại Hội trường Tập đoàn đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn của Tập đoàn Sông Đà năm 2010. Ban biên tập website Tập đoàn xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tập đoàn Sông Đà lần thứ IX nhiệm kỳ 2008 - 2013. (Phần thứ 2)

Phần thứ Hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ

( 2008- 2013 )

Giai đoạn 2011-2013 trong nhiệm kỳ IX Đại hội Công đoàn Tập đoàn Sông Đà diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn CNXD Việt Nam  đó và đang từng bước ổn định để phát triển. Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà đó xác định rõ mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của Tập đoàn trong giai đoạn 2010- 2015.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà ; Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Tập đoàn Sông Đà và tình hình thực tế; Ban Thường vụ Công đoàn Tập đoàn xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp công tác công đoàn và phong trào CNVC LĐ của tập đoàn giai đoạn 2011- 2013 như sau :

I- CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU :

-         Hoàn thành đề án mô hình tổ chức Công đoàn Tập đoàn phù hợp với mô hình tổ chức SXKD, đồng bộ với mô hình tổ chức của Đảng và Đoàn thanh niên của Tập đoàn.

-         Kết nạp thêm từ 5.000 – 7.000 đoàn viên mới.

-         90% CĐCS trở lên đạt tiêu chuẩn vững mạnh trong đó có 55-60% CĐCS đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc.

-         100% cán bộ công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ .

-         Kết nạp từ 500-700 đoàn viên ưu tú vào Đảng CSVN. Trong đó có 30% là công nhân trực tiếp sản xuất.

-         Thu nhập bình quân của CB CNV tổ hợp Sông Đà đến năm 2013 đạt 5,1 triệu đồng/ người/ tháng.

-         Giảm số vụ TNLĐ nặng hàng năm không quá 3 vụ.

-         Tham gia tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi trên các công trường trọng điểm; Xét các đề tài, sáng kiến có giá trị làm lợi cao đề nghị Tổng LĐLĐ VN tặng 5-10 Bằng lao động sáng tạo.

-         Tổ chức cho 100% cán bộ công đoàn và trên 50% CBCNV được tìm hiểu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà.

II- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN   GIAI ĐOẠN (2011- 2013) :

1- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ  Tập đoàn Sông Đà đáp ứng yêu cầu của tình hình mới :

-         Tổ chức triển khai học tập, xây dựng chương trình hành động ở các cấp công đoàn để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà.

-         Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20 NQ/TW- Hội nghị lần thứ Sáu, Ban chấp hành Trung ương khoá X về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước ” .

-         Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 04/NQ-ĐCT ngày 03/4/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới ”.

+ Các giải pháp :

-         Tổ chức cho CNVC- LĐ nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà. Tham gia tổ chức và hướng dẫn CNVCLĐ tích cực hưởng ứng  cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI .

-         Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục trong CNVC-LĐ.

-         Tiếp tục tổ chức có hiệu quả, thiết thực cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyển từ học tập sang làm theo tấm gương Bác; gắn cuộc vận động với nếp sống văn hoá  trong CNVC-LĐ.

-         Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt công tác AT-BHLĐ, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành luật lệ giao thông; Đảm bảo an toàn trong LĐSX.

-         Đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn tay nghề. Tổ chức các hình thức sáng tạo, thiết thực trong phong trào hướng dẫn kèm cặp CNVC-LĐ.

-         Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống đơn vị Anh hùng lao động , qua đó vận động CNVCLĐ đoàn kết , gắn bó với các đơn vị bạn trong Tập đoàn để xây dựng Tập đoàn công nghiệp xây dựng Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh  ở trong nước và khu vực.

2- Tích cực chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên  công nhân viên chức lao động.

-         Phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 87 CP của Chính phủ. Đảm bảo 100% Công ty cổ phần, Công ty TNHH tổ chức được Hội nghị người lao động hàng năm.

-         Sâu sát cơ sở, nắm bắt diễn biến, tình hình; Chủ động và tích cực tham gia giải quyết những kiến nghị của người lao động.

-         Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động.

+ Các giải pháp :

-         Chủ động và tích cực tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động như Hợp đồng lao động, thực hiện thoả ước lao động tập thể, thanh toán tiền lương và thanh toán BHXH, BHYT... Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chính sách pháp luật, kiến nghị sử lý kịp thời những tập thể, cỏ nhân vi phạm.

-         Các cấp công đoàn phân công cán bộ đi sâu, đi sát cơ sở để nắm vững tâm tư, nguyện vọng của người lao động, chủ động đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động giải quyết dứt điểm nhằm hạn chế  tranh chấp lao động, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.

-         Hướng dẫn giúp đỡ công nhân giao kết hợp đồng lao động, đại diện tập thể người lao động thương lượng và ký hết thoả ước lao động tập thể.

-         Tích cực tham gia chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho người lao động. Tham gia với chuyên môn tổ chức các bếp ăn, nhà ăn tập thể và bữa ăn ca cho người lao động.

-         Phối hợp với Đoàn thanh niên trong đơn vị tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ- thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh trên các công trường, các khu tập thể . Chăm lo giáo dục các cháu TNNĐ, học sinh, sinh viên là con của CB CNV .

-         Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, phát huy vai trò: "Tổ ấm Công đoàn" trong CNVCLĐ với việc quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, thăm hỏi động viên, giúp nhau giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Vận động CB CNV tích cực tham gia ủng hộ các quỹ tự nguyện để đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

3-    Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của Tập đoàn, của đơn vị:

-         Tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ của Tập đoàn, trọng tâm là thi đua lao động sản xuất để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD.

+ Các giải pháp :

-         Tiếp tục tham gia tổ chức phong trào thi đua liên kết trên công trường TĐ Sơn La.

-         Để thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI, chào mừng cuộc bầu cử  Quốc hội và HĐND các cấp , chào mừng các ngày lễ lớn diễn ra trong  giai đoạn 2011-2013, tổ chức phát động thi đua lao động sản xuất tại các công trường nhà máy, xí nghiệp, cơ quan đơn vị nhằm hoàn thành mục tiêu, tiến độ các công trình và kế hoạch SXKD của đơn vị.

-         Đẩy mạnh cuộc vận động: " Đảm bảo và nâng cao chất lượng các công trình sản phẩm xây dựng"; cuộc vận động " Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVCLĐ ngành xây dựng".

-         Nâng cao hiệu quả phong trào: " Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động". Củng cố và tăng cường hoạt động của mạng lưới AT-VSV ở các cơ sở .

-         Tổ chức tốt phong trào thi đua: " Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ .Tiếp tục sáng tạo các phong trào thi đua khác có tính cụ thể, thiết thực để động viên, lôi cuốn nữ CNVC-LĐ và CBCNV hăng hái tham gia.

4- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên , xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh:

-          Tiếp tục đổi mới các nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để phù hợp với mô hình hoạt động Công ty mẹ - con theo Luật doanh nghiệp.

-         Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

-         Tổ chức tuyên truyền, phát triển đoàn viên; nâng cao chất lượng công tác quản lý đoàn viên

+ Các giải pháp :

-         Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “ Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở ”.

-         Đổi mới việc ban hành các Nghị quyết, chương trình công tác từ Công đoàn tập đoàn tới các CĐCS đảm bảo ngắn gọn, cụ thể, phự hợp dễ triển khai, dễ nắm bắt và thực hiện.

-         Từng bước đổi mới công  tác quản lý đoàn viên đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ.

-         Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn. Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn từ tổ trưởng trở lên; Phấn đấu có 85% cán bộ Công đoàn; 95% cán bộ làm công tác kiểm tra và Ban tài chính công đoàn các cấp tham gia mỗi đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do công đoàn Tập đoàn tổ chức .

-         Phấn đấu giai đoạn 2011-2013 các CĐCS của tổ hợp Sông Đà kết nạp thêm 5.000 -:- 7.000 đoàn viên.

-         Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công.Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X về “ Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước ” .

-         Các cấp Công đoàn trong Tập đoàn đề cao trách nhiệm, thực hiện đúng quy định của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Công đoàn XD Việt Nam về thu, chi quản lý tài chính. Phấn đấu thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Quản lý chặt chẽ, thực hiện chi tiêu đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.

-         Hàng năm tổ chức bình xét, đánh giá, phân loại đoàn viên và tổ chức công đoàn. Phấn đấu Công đoàn Tập đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc về công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ của nhiệm kỳ IX.

-         Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cơ sở tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn Tập đoàn vào đầu quý II/2013.

5- Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện :

-         Phân công, phân cấp, làm rõ nhiệm vụ của từng cấp công đoàn và từng ủy viên ban chấp hành.

-         Thực hiện tốt công tác qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt CĐCS.

-         Từng cấp công đoàn, từng đơn vị cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện, tránh dàn trải. Đi sâu đi sát cơ sở, bám sản xuất và đời sống để tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Công đoàn tới đoàn viên, CNVCLĐ.

-         Nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống công đoàn, đề cao chế độ trách nhiệm và chế độ thực hiện thông tin, báo cáo của lãnh đạo công đoàn các cấp, nhất là của các uỷ viên Ban chấp hành, Ban thường vụ. Đẩy mạnh ứng dụng thông tin trong tổ chức và hoạt động công đoàn.

-         Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, của Công đoàn cấp trên, tăng cường s phối hợp với chuyên môn và đoàn thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ của công đoàn./.

Văn phòng Công đoàn Tập đoàn Sông Đà

 
 
 


Bình luận bài viết

Bạn phải đăng nhập mới có thể đăng bình luận
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Văn Thạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà.
Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38541164 - 38541160 /  Fax : (84-4) 38541161
Email: banbientap@songda.vn - Thiết kế bởi Công ty CP Tự động hoá  & CNTT Sông Đà.